Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LANDBOUWFILMPJES.NL

1. Definities

Landbouwfilmpjes.nl: domein- en handelsnaam van Agrio uitgeverij bv, exploitant van de gelijknamige website. Content: Het op de website geplaatste tekst-, beeld- of audiomateriaal. Gebruiker: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de website van content voorziet, niet handelende namens Landbouwfilmpjes.nl/Agrio uitgeverij bv

2. Toepasselijkheid

2.1
Het uploaden en gebruik van de content is onderworpen aan de navolgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en door of namens Landbouwfilmpjes.nl schriftelijk bevestigd.

2.2
Afspraken met medewerkers binden Landbouwfilmpjes.nl niet tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

2.3
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeenkomen, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige op deze overeenkomst van kracht.

3. Aanvaarding

Aanvaarding van deze voorwaarden geschiedt door inloggen, registreren en/of uploaden van content op de website.

4. Garanties gebruiker

Gebruiker garandeert het navolgende:

Hij mag vrijelijk over de door hem aangebrachte content beschikken en tast daarmee geen intellectuele eigendomsrechten van derden aan;
De inhoud van de door hem aangebrachte content is ook anderszins niet in strijd met wettelijke bepalingen of de maatschappelijke betamelijkheid;
De door hem aangebrachte content is vrij van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere programmatuur die de functionaliteit van de website en programma’s van derden kunnen aantasten;
De content zal niet worden gebruikt voor de verspreiding van commerciële, politieke of godsdienstige denkbeelden;
De content staat in verband met agrarische of aan landbouw gerelateerde activiteiten en/of gebeurtenissen in de ruimste zin.

5. Beëindiging gebruik

Landbouwfilmpjes.nl is te allen tijde bevoegd, zonder verplichting daarvoor verantwoording af te leggen, het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen wanneer er een redelijke verdenking bestaat dat gebruiker misbruik maakt van zijn bevoegdheden. Van dergelijk misbruik is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend sprake:

In geval van schending van gebruiker’s garantieverplichtingen, zoals in artikel 4 vermeld;
Bij overig handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden;
Bij het uploaden van sexueel expliciete, kwetsende, beledigende, bedreigende, discriminerende of anderszins onbetamelijke content, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Landbouwfilmpjes.nl;
Bij constatering van hacken (computervredebreuk);
Bij constatering van het verspreiden van spam, junkmail, virussen en/of andere handelingen die systemen of software van Landbouwfilmpjes.nl of derden kunnen beschadigen;
Bij het gebruik zonder voorafgaande toestemming van Landbouwfilmpjes.nl van eigen content of dat van derden ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart Landbouwfilmpjes.nl en Agrio uitgeverij bv tegen aanspraken van derden terzake van door hem op de website geplaatste content.

7. Licentie

Door het uploaden van content verleent de gebruiker Landbouwfilmpjes.nl onbeperkte licentie tot het gebruik daarvan voorzover dit niet in strijd is met haar verplichtingen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en de privacybepalingen. Deze licentie omvat ondermeer, doch niet uitsluitend:

De bevoegdheid van Landbouwfilmpjes.nl tot wijziging of bewerking van de content;
Het ter beschikking stellen door Landbouwfilmpjes.nl aan derden van de content.

Door het uploaden van content verleent de gebruiker aan andere gebruikers van de website toestemming tot het gebruik daarvan mits niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.

8. Privacy

Verwezen wordt naar de bepalingen omtrent het privacybeleid.

9. Aansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid wordt verwezen naar de disclaimer.

10. Lidmaatschap

10.1
Het lidmaatschap duurt voor onbepaalde tijd en kan door de gebruiker te allen tijde met onmiddellijke ingang worden opgezegd, door Landbouwfilmpjes.nl met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, onverminderd haar recht op onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap conform artikel 5.

10.2
Het lidmaatschap vervalt van rechtswege indien gebruiker gedurende drie maanden daarvan geen gebruik heeft gemaakt, onverminderd diens recht zich vervolgens opnieuw als lid aan te melden.

10.3
Bij het einde van het lidmaatschap is Landbouwfilmpjes.nl gerechtigd met onmiddellijke ingang de door de gebruiker geplaatste content te verwijderen.

11. Wijziging

Landbouwfilmpjes.nl is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen; gebruikers zullen onverwijld van deze wijziging in kennis worden gesteld door middel van publicatie op de website.

12. Ongeldigheid bepalingen

In geval enige bepaling in deze voorwaarde ongeldig mocht zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

13. Toepasselijk recht, mediationclausule, bevoegde rechter

13.1
In de relatie tussen gebruiker en Landbouwfilmpjes.nl is Nederlands recht van toepassing.

13.2
Indien een geschil niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld zullen zij, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van het downloaden van de content waaromtrent het geschil is ontstaan.

13.3
De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij kenbaar maken.

13.4
Zolang deze kennisgeving niet heeft plaatsgevonden en/of de mediation niet is beëindigd zal geen der partijen zich tot de rechter wenden tenzij uitsluitend tot het nemen van conservatoire of spoedeisende maatregelen.

13.5
Indien het binnen 30 dagen, althans binnen een door partijen nader overeen te komen termijn na ontvangst van de hierboven sub 3 bedoelde kennisgeving onmogelijk gebleken is het geschil op te lossen met behulp van mediation zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Terborg (sector kanton) c.q. Zutphen (rechtbank).

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010